“Det med småt”

 • App’en/hjemmesiden ”Dit Overblik” giver en oversigt over faciliteter på de 50 største skiftestationer Øst for Storebælt (DOT området).
 • ”Dit Overblik” omfatter stationernes permanente faciliteter/forhold. Driftsmæssige uregelmæssigheder og ombygninger indrapporteres til det relevante trafikselskab, Metro, Movia eller DSB
 • ”Dit Overblik” henviser på nogle områder til tredjepartsfaciliteter (fx kommunale parkeringspladser, hjertestarter). Forholdende er registreret 18. maj 2021. Hjemmesiden revideres periodisk.
 • Kortlægning er gennemført af autoriseret tilgængelighedsrevisor fra Via Trafik. Der er foretaget en objektiv gennemgang af, hvorvidt en facilitet er til stede eller ej. Der er ikke foretaget en vurdering af kvaliteten eller standarden af en facilitet.
 • Overskuelighed for synshandicappede: Punktet dækker over, hvor entydigt adgangsforholdene til og på stationen er. Punktet betyder ikke nødvendigvis, at der er et sammenhængende ledelinjesystem eller fx ledelinjer på hele stationen, men at det vurderes, at man som synshandicappet kan finde rundt på stationen. Det bemærkes, at følelsen af “overskuelighed” er meget individuel, og synshandicappedes behov er meget forskellige.
 • Tilgængelighed i form af gangtunnel eller gangbro: Angiver de steder, hvor gangtunnel eller -bro giver en genvej mellem transportformer eller fra f.eks. parkering. Metro eller tunnel mellem perroner på togstationer er ikke genvej i sig selv.
 • Niveaufri adgang til station: Angiver steder, hvor man som bruger kan komme frit rundt, også ved hjælp af elevator.
 • Niveaufri adgang til transportmidlet: Der er niveaufri adgang fra alle metroperroner til Metro. Ved de fleste andre transportformer (bus, S-tog, regionaltog, fjerntog, lokaltog) er der ikke niveaufri adgang til alt materiel. Tjek rejseplanen.dk for nærmere information om niveaufri adgang på din rejse.
 • Fokuspunkt belysning: Der er som udgangspunkt altid lys på alle stationer, men der kan forekomme enkelte gang- og parkeringsarealer uden belysning. Lejlighedsvis kan der forekomme steder, hvor lamperne ikke virker, disse udskiftes løbende.
 • Skiltning til faciliteter: Angiver retningsvisende skiltning til toiletter, cykelparkering, elevator mv.
 • Mulighed for skift mellem flere transportmidler til forskellige destinationer: Der er mulighed for at skifte mellem forskellige transportformer f.eks. mellem bus-tog, Metro-tog, mv.
 • Høj afgangsfrekvens: Angiver stationer med minimum 75 afgange på en time en torsdag ml. kl. 15-16.
 • Bycykel til lån eller leje: Der henvises i øvrigt til hjemmesiden https://bycyklen.dk/bycykelstationer/
 • Langtidsparkering (betaling): Mulighed for parkering i minimum 9 timer mod betaling på pendlerparkeringsplads, parkeringsplads i nærliggende center eller p-hus. Gadeparkering er ikke medtaget i denne kategori.
 • Langtidsparkering (gratis): Mulighed for gratis parkering i minimum 9 timer på pendlerparkeringsplads, parkeringsplads i nærliggende center eller P-hus. Gadeparkering er ikke medtaget i denne kategori.
 • Kort gangafstand ml. station og bilparkering: Kort afstand er defineret som max 100 meter fra hovedindgangen/kiosken på stationen.  Afstand er målt på oversigtskort og øgning af afstand pga. niveauforskelle er ikke talt med. Hvor parkering sker i privat parkeringshus/centerparkering, er målene taget fra nærmeste hjørne af bygningen. De specifikke ind/udgange er ikke registreret.
 • Handicapparkering: Angiver om der er handicapparkering i kort afstand (max 100 meter) til hovedindgang/kiosk på stationen.
 • Sidde/ventefacilitet: Punktet er opfyldt, hvis der forefindes en bænk el.lign. på stationen. På Metrostationer er der generelt ingen bænke, men ståbænke.
 • Indendørs ventefacilitet: Angiver mulighed for ophold i bygning (ikke nødvendigvis med bænke). Metrostationer under jorden hører under denne kategori.
 • Puslefacilitet, Toilet, Bagageopbevaring og Hjertestarter: Angiver om faciliteten findes offentligt tilgængelig nær stationen. For Hjertestarter: Der henvises i øvrigt til TrygFondens app ”Hjertestart” eller hjemmesiden https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere, som angiver placering af hjertestartere i området.